کارسوق‌های کلبه

یکی از مناسب‌ترین ابزارهای آموزشی برای تجربه حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، برگزاری کارسوق هاست. در یک کارسوق ریاضی ، دانش‌آموزان با مفاهیم مختلف آشنا می‌شوند، کارگروهی را تجربه می‌کنند، از یک تعمق علمی لذت می‌برند و معمولا توانمندی‌هایی را در خود یا دوستان خود کشف می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با جایگاه و تعریف کارسوق‌ها، می‌توانید معرفی و شرایط برگزاری کارسوق ها را از نگاه مسئولین پژوهشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، از اینجا دانلود و مطالعه نمایید.

تمرکز کلبه آفرینش فکر بر کارسوق ریاضی بوده و هست. همه کارسوق کلبه آفرینش سه نیاز اصلی دانش‌آموزان را به عنوان محور مورد اهمیت قرار می‌دهد.

  • لذت از تفکر
  • کار گروهی و مسئولیت پذیری
  • تصمیم‌گیری و انتخاب گری

بر این اساس کارسوق‌های زیر تعریف شده اند.

به بالای صفحه بردن